Seyyid Hasan Rızâyî el-Aksarâyî

Seyyid Hasan Rızâyî el-Aksarâyî(d. h.1007/m.1598-99 – ö.?/?)Müderris, kadı, âlim, mutasavvıf şair, müellif, şârih ve mütercim Kaynaklarda Hacı Efendizâde Seyyid Hasan Rızâyî ibni Abdurrahmân el-Aksarâyî, Aksaraylı Rızâyî, Seyyid Hasan Efendi, Seyyid Hasan Rızâyî, Rızâyî Hasan Efendi, Rızâyî-i Aksarâyî gibi muhtelif isim ve nisbelerle kendisinden söz edilen Rızâyî 17. yüzyılın velut şair ve müelliflerindendir. Asıl mesleği kadılık […]

Devamı

Azîz Mahmûd Hüdâyî

Azîz Mahmûd Hüdâyî (d. h. 948/m. 1541 – ö. h. 1038/ m.1628) Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair Azîz Mahmûd Hüdâyî, 1541 yılında o dönemde Aksaray’a bağlı olan Şereflikoçhisar’da doğmuştur. Şiirlerinde kullandığı “Hüdâyî” lakabının kendisine Üftâde ismiyle bilinen Muhammed Muhyiddin (ö. 1580) tarafından verildiği bilgisi kaynaklarda geçmektedir. “Azîz” sıfatı kendi eserlerinde geçmemektedir. Bu sıfatı biyografi müelliflerinin […]

Devamı

Dânişî Şâban Efendi

Dânişî Şâban Efendi (d. ?/ ö. h. 1061/m. 1651’den sonra) 17. asırda yaşamış Aksaraylı âlim, şair ve yazar 17. asırda ve sonraki zamanlarda meydana getirilmiş şuara tezkireleri, Şakāyiku’n-Nu’mâniye… zeyilleri, Keşfü’z-zunûn… ve zeyilleri, Sicill-i Osmânî, Osmanlı Müellifleri gibi belli-başlı biyografik, bibliyografik kaynaklarımızda adına rastlanmayan âlim, şair ve yazarlarımızdan biridir. Onun hayatı ve bir eseri hakkında, hemşehrisi […]

Devamı

Aksaraylı İsâ

Aksaraylı Îsâ(d. ?/? – ö. h.728/m.1327-28)Mutasavvıf şair Aksaraylı Îsâ’nın adı, tezkirelerde ve Osmanlı müelliflerini ele alan biyografik eserlerde geçmediği için müellifin hayatıyla ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır. Aksaray tarihini anlatan Konyalı İbrahim Hakkı’nın Aksaray Tarihi adlı eserinde Îsâ’nın Aksaray’da yetişen şair ve bilginlerden biri olduğu, doğum tarihinin kesin olarak bilinmediği, h.728/1327-28 yılında öldüğü ve Hüsrevşahoğullarından İsmail’in […]

Devamı

Yûsuf Hakîkî Baba

Yûsuf Hakîkî Baba (d. ?/? – ö. h.893/m.1487-88) Mutasavvıf şair ve nâsir Kaynaklarda, Yûsuf Hakîkî, Baba Yûsuf, Yûsuf Hakîkî Baba, Şeyh Yûsuf; halk arasında ise Hakîkî Baba veya Gül Baba olarak bilinen Yûsuf Hakîkî, Somuncu Baba adıyla tanınan meşhur Şeyh Hâmid-i Velî’nin oğludur. Dedesi, Mûsâ-yı Kayserî’dir. Bazı kaynaklarda, Şeyh Hâmid-i Aksarâyî’nin neslinin Yûsuf Hakîkî ile […]

Devamı