EAA’da yer alacak olan maddeler, genel ölçüt dikkate alınarak Aksaray Üniversitesi bünyesinde oluşturulan alan editörleri tarafından belirlenecektir. Aksaraylı şahısların yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış kişilerden olması temel ölçüttür. Ansiklopedide yer alacak olan madde başlıklarının belirlenmesinde aşağıdaki konular ön planda tutulacaktır:

 • Aksaray’ın tarihî yönü,
 • Aksaray’ın yöneticileri,
 • Aksaray’ın yazar ve sanatçıları,
 • Bürokraside önemli konumda bulunan Aksaraylı şahıslar,
 • Basın kuruluşlarında önemli yer edinmiş Aksaraylı şahıslar,
 • Aksaraylı milli sporcular,
 • Aksaray’daki resmî kurum, kuruluş ve yayın organları,
 • Aksaray ilindeki ilçe, mahalle, belde, köyler ve buralara ait tarihî ve mimarî yapılar
 • Aksaraylı sanatçılar (güzel sanatlar kategorisi: ressam, müzisyen vb.)
 • Aksaraylı iş adamları,
 • İş dünyasında önemli bir yere sahip olan Aksaraylı şirketler ve firmalar,
 • El sanatları (halı, kilim, cicim, zili, oya, seramik vb.),
 • Endemik bitki türleri,
 • Yöresel yemekler,
 • Aksaray’ın coğrafî özellikleri,
 • Aksaray’da halk bilimi (halk hekimliği, halk veterinerliği, halk meteorolojisi, halk takvimi, halk hukuku, halk inanışları, halk oyunları, doğum, evlenme ve ölüm merasimleri, bayramlar, törenler ve kutlamalar, halk mutfağı vb.),
 • Aksaray’ın edebî şahsiyetleri,
 • Aksaray’da tasavvuf adap ve erkânı,
 • Aksaray’ın turizm yönü,
 • Aksaray’ın iktisadî yönü,
 • Aksaray’da ziraat ve hayvancılık,
 • Aksaray’da yerel tedavi yöntemleri,
 • Aksaray ile ilgili olmak koşuluyla, bilim kurulunun da kabul edeceği diğer konular.

Madde yazımı önerisinde bulunmak isteyen araştırmacıların, Ansiklopedi Üst Kurulunda görüşülmek üzere aşağıda yer alan madde öneri şablonunu doldurarak ansiklopedi@aksaray.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Madde Yazarı-Örnek Madde Öneri Şablonu

MADDE YAZIM KURALLARI

Maddelerin yazım sürecinde EAA yayın ve bilim kurulunca oluşturulan yazım kuralları aşağıdaki gibidir:

Madde Yazımında Bağlı Kalınacak Olan İçerik Özellikleri

 • Maddelendirme alfabetik sıralamaya göre yapılacaktır.
 • Soyadı kanunundan önce yaşamış şahıslar unvanları yahut bilinen mahlaslarına göre sınıflandırılacaktır (Aksaraylı İsâ).
 • Şahısların doğum ve vefat tarihleri biliniyor ise bu tarihler parantez içerisinde belirtilecektir (d.1940 / ö. 2001).
 • Şahısların doğum ve vefat tarihleriyle ilgili bilgi bulunmuyor yahut bu konuda tereddüt varsa “?” ile belirtilecektir (d. ? / ö. 2001).
 • Maddelerde tarihlerin belirtilmesi sırasında miladi tarihler “m.” ile, hicri tarihler “h.” ile, rumi tarihler de “r.”  harfi ile belirtilecektir.
 • Maddenin adı yazıldıktan sonra içeriğiyle ilgili bir ifadeyle madde tanıtılacaktır (Yûsuf Hakîkî Baba, Mutasavvıf şair ve nâsir).
 • Maddelerin yazım sürecinde Türk Dil Kurumu (TDK) Yazım Kılavuzu esas alınacak; fakat eski tarihlerde yaşamış ve soyadı almamış kişilerin isimleri ile bazı kurum ve kuruluşların adlarının yazımında eski imlâ şekilleri kullanılacaktır.

Madde Yazımında Bağlı Kalınacak Olan Şekil Özellikleri

Madde taslakları Microsoft Word ortamında hazırlanmalı ve yazı fontu olarak Times New Roman 12 punto kullanılmalıdır. Sayfa Düzeni Sağ, Sol, Üst ve Alt kısımların tamamında 2,5 olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Konunun muhtevasına göre maddelerin dört ana grupta yazılması önerilmektedir. Belirtilen kelime sayılarına Kaynakça dâhildir. İlgili gruplar aşağıdaki gibidir:

 • A Grubu: 3.001-10.000 kelime arası,
 • B Grubu: 1501-3.000 kelime arası,
 • C Grubu: 501-1.500 kelime arası,
 • D Grubu: 500 kelimeye kadar olmalıdır.

Madde yazımında satır aralığı “Tek satır” olarak ayarlanmalı, paragraf aralığı ise “Önce 0, Sonra 6 nk” olmalıdır.

Yararlanılan kaynaklar metin içerisinde dipnot veya atıf kullanmadan metnin sonunda sadece “Kaynakça” başlığı altında verilmelidir.

Kaynakça sistemi olarak “APA 6” kullanılmalıdır.

Metinden bağımsız olarak en az 3, en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir.

Madde yazımında aşağıda örnek olarak verilen şablona bağlı kalınmalıdır.

Örnek Madde Şablonu

Not: Madde ile ilgili görsel materyaller varsa madde dosyası ile birlikte e-posta ekinde gönderilmelidir. İlgili materyallerin künyesi, metin içinde (Bkz. Fotoğraf 1, Bkz. Tablo 1 gibi) verilmelidir. Fotoğraf, tablo ve şekiller jpg formatında olmalıdır. Materyallerin dosya adı (Fotoğraf 1. Aksaray-Taşpınar oya örneği gibi) kesinlikle bulunmalıdır.


MADDELERİN YAYIMLANMA SÜRECİ

Maddelerin İncelenmesi

Ansiklopedi Kurulunun gerekli görmesi hâlinde, hakem görüşleri de dikkate alınarak yazar(lar)dan gerekli düzeltme istenebilir. Yazar(lar), hakemin ve kurulun belirttiği düzeltme önerilerini verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz Ansiklopedi Kurulunda incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur. Çalışmaların yayımlanabilmesi için yazar(lar), hakemler ve Ansiklopedi Kurulunun görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Madde içeriklerinin tüm sorumluluğu -fotoğraf, şekil, tablo gibi materyaller dâhil- yazarlarına aittir.

Editör, gerekli hâllerde maddelerin yazım kuralları, imlâ ve noktalama hususları ile Kaynakça kısmında küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

Madde Girişi

Madde girişi, yazarlar tarafından oluşturulan Microsoft Word taslağı üzerinden veri tabanına aktarılarak yapılacaktır.  Yazarlar kendilerine verilen/verilecek olan maddeleri, EAA yazım kurallarına uygun olarak hazırladıktan sonra ansiklopedi@aksaray.edu.tr üzerinden göndereceklerdir. Hakem ve editör süreci tamamlanan maddeler, Microsoft Word dosyasından “kopyala-yapıştır” yoluyla ansiklopediye girilecektir. 

Maddelerin Erişime Açılması

Editörlerce inceleme süreci tamamlanan maddeler, EAA’da görevli teknik personel tarafından kontrol edildikten sonra erişime açılacaktır. Maddelerin alt kısmında yazar adı soyadı bulunacaktır. İlerleyen süreçlerde madde üzerinde değişiklik yapılma durumu göz önünde bulundurularak söz konusu durum oluştuğunda değiştirme tarihi maddenin alt kısmına eklenecektir.